Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00etatik 14:00etara

Udalak alegazioak prestatu ditu, partikularrek sina ditzaten Aiaran eraiki nahi den goi-tentsioko linearen proiektuari buruz. Linea horrek Luiaondo, Murga, Respadiza eta Zuhatzako junturak zeharkatuko ditu.

Alegazioak aurkezteko epea ekainaren 13an amaituko da.

Alegazio horien paperezko kopiak Arespalditzako Udalean lor daitezke, eta interesa duten kontzejuei ere bidaliko zaizkie, bidali nahi dituztenek bidal ditzaten. Alegazio horiek norberaren izenean egin dira. Udalaren eta kontzejuen izenean egindako alegazioak egiten ari dira.

Hona hemen alegazio partikularrak deskargatzeko esteka: https://aiarakoudala.eus/images/TEMPORAL/Solaria_alegaciones_particulares.docx

Alegazioak bidaltzeko moduak:

  • Udalaren erregistroan, bertara etorrita. Beste baten izenean egiteko, baimena eta NANaren fotokopia ekarri beharko.
  • Bide hori erabiltzen duenak aurrez aurre egin beharko du, edo hegazkin-baimena eta NANaren kopia erantsi.
  • Postaz (Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren zuzendariari).
  • Sinadura elektronikoaren bidez (https://www.euskadi.eus/registro-electronico-general/web01-sede/es
  • In situ (C/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).

Osoko Bilkura ARRUNTA egin dela jakinarazi da.

Bilera egin ahal izateko legeak eskatzen duen gutxieneko udalbatzarkide kopurua bertaratzen ez bada, Udalbatzarra 48 ordu geroago egingo da, bertaratutako udalbatzarkide kopurua edozein izanik ere.

EGUNA: 2024-05-23, OSTEGUNA

ORDUA: 19:00

TOKIA: Udaleko bilera aretoa.

 

AZTERGAIAK / ORDEN DEL DÍA

 1.- 2024ko martxoaren 21ean egindako ohiko osoko bilkuraren akta onartzea, hala badagokio.

Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Plenaria ordinaria celebrada el día 21 de marzo de 2024.

2.- 2024ko apirilaren 18an egindako ohiko osoko bilkuraren akta onartzea, hala badagokio.

Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Plenaria ordinaria celebrada el día 18 de abril de 2024.

 3.- Egoki irudituz gero, 2024ko maiatzaren 13an egindako Ezohiko Osoko Bilkuraren Akta onartzea.

Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2024.

 4.- Laudioko eta Aiarako udalerrien lurralde-mugako lerroa onartzeko akta onartzea, hala badagokio.

Aprobación, si procede, del acta de reconocimiento de la línea límite territorial de los municipios de Llodio y Ayala.

5.- Ofiziozko berrikuspen-espedientea, Menagaraiko Aiarako 2. poligonoko 733. partzela ixteko obra txikia legeztatzeko emakidarena. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren nahitaezko irizpena eskatzea, hala badagokio.

Expediente de revisión de oficio de la concesión de legalización de obra menor de cierre de parcela 733, del polígono 2, de Ayala, en Menagarai.  Solicitud, si procede, de dictamen preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

6.- Aiarako Udalaren eta Alday Ongintza Fundazioaren arteko lankidetza-hitzarmena onartzea, hala badagokio. Hitzarmen horren bidez, Arespalditzako Eguneko Arretarako Landa Zentroa kudeatu eta mantenduko da 2024an, eta zuzeneko dirulaguntza emango da.

Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Ayala y la Fundación Benéfica Alday para la gestión y mantenimiento del Centro Rural de Atención Diurna de la localidad de Respaldiza, año 2024, mediante el cual se concede una subvención directa.

7.- EAJ-PNV talde politikoak Palestinari buruz aurkeztutako mozioa.

Moción presentada por el grupo político EAJ-PNV sobre Palestina.

8.- Rafael Isasi Landak eta, ondoren, Mertxe Azkarraga Bigurik, Palestinarekiko Erantzukizun Plataformaren izenean eta EH-Bilduko udal taldeak Palestinari buruz bere gain hartutako mozioa.

Moción presentada por Rafael Isasi Landa y, posteriormente, por Mertxe Azkarraga Biguri, en nombre de la Plataforma Responsabilidad con Palestina, y asumido por el grupo municipal de EH-Bildu, sobre Palestina.

 9.- Hala badagokio, 2023ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren I. Eranskinaren aldaketa onartzea, 2024rako luzatuta.

Aprobación, si procede, de la modificación del Anexo I del Plan Estratégico de Subvenciones del año 2023, prorrogado para 2024.

 10.- Lekubatxe Kirol Klubarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena onartzea, hala badagokio. Hitzarmen horren bidez, dirulaguntza zuzena ematen da Euskadi 2024ko bolo-txapelketa antolatzeko.

Aprobación, si procede, del Convenio de colaboración con el Club Deportivo Lekubatxe, por el cual se concede una subvención directa para la organización del campeonato de bolos de Euskadi 2024.

 11.- Aiarako Udalaren eta Llanteno Haraneko Eskola Artistikoaren arteko lankidetza-hitzarmena onartzea, hala badagokio, 2024rako, zuzeneko dirulaguntza emateko.

Aprobación, si procede, del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ayala y la Escuela Artística del Valle de Llanteno para el año 2024, por el que se otorga una subvención directa.

12.- Erabaki-proposamena, Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Sailaren eta Aiarako Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena onartzekoa, oinarrizko gizarte-zerbitzua emateko.

(Gai hori AJAren 82.3 artikuluan xedatutakoaren arabera sartu da; beraz, eztabaidatu eta bozkatu aurretik, osoko bilkurak erabaki beharko du gaia osoko bilkura honetako gai-zerrendan sartzea berretsi behar den).

Propuesta de acuerdo de aprobación del Convenio de colaboración entre el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Ayala, para la prestación del Servicio Social de Base.

(Este asunto se ha incluido en virtud de lo dispuesto en el Artículo 82.3 del ROF por lo que previamente a su debate y votación se deberá adoptar acuerdo plenario sobre la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día de este Pleno).

13.- Alkatetzaren dekretuen kontuak ematea.

(Honekin batera doa 2024/191 eta 2024/280 arteko Alkatetza Dekretuen zerrenda, biak barne).

Dación de cuentas de Decretos de la Alcaldía.

(Se adjunta relación de los Decretos de Alcaldía comprendidos entre los números 2024/191 al  2024/280, ambos inclusive).

 14.- Galde-eskeak.

Ruegos y preguntas.

Helbidea
Elexalde auzoa, 3
01476 · Arespalditza
Telefonoa
Ordutegia
Astelehenetik ostiralera:
9:00 etatik 14:00 etara
Faxa
+34 945 39 93 31